Biodiversitet

Nældesommerfugl på Brandbæger

Ordet “Biodiversitet” er blevet et modeord, der bruges i flæng. Det er vigtigt at fastholde dets danske betydning “Biologisk Mangfoldighed”, når vi bruger det.
Det betyder altså afveksling og forskelligartethed.
FN har en fin beskrivelse: “Mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i.”
Det er præcis disse begreber vi skal arbejde hen imod, i vor omgivende natur.
Når talen om Biodiversitetskrisen kommer frem, er det vigtigt, at vi hver især forstår, at vi selv er en del af problemet, men også at vi selv skal være en del afløsningen.

Hver enkelt person skal på egen hånd, både praktisk udføre ændringer og justeringer i vor adfærd og handlinger i vor egen hverdags natur og sideløbende tilegne os viden, forståelse og indsigt i udfordringer og handlemuligheder.
Desuden skal vi skabe og indgå i fællesskaber omkring den indsats.

Gennem det personlige engagement og praktiske aktiviteter, og samværet i fællesskaber med samme formål, skabes samhørighed, ejerskab og forandringsvilje.

Vær aktiv – Gør en forskel – Del din viden og indsigt, samt gode ideer og tiltag.


Viden om hvordan samspil med skovmyrer og æbleproducenter kan skabe fornyelse.

Ved Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS), har Joachim Offenberg ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet forsket i projektet MothStop, som havde et mål om at finde nye økologiske metoder til bekæmpelse af skadevoldere for at øge og stabilisere økologernes udbytter.
Projektet er nu afsluttet, men det er viden som vi stadig kan have god gavn af.

Formålet med projektet
I økologisk æbleavl er frostmålere og skurv skadevoldere, der er svære at bekæmpe med nuværende metoder. Frostmålerlarverne klækker tidligt om foråret og begynder at gnave af æbletræernes nye løv og blomster. På dette tidspunkt er larvernes fjender i æbleplantagen stadig i vinterdvale, hvorfor larverne uforstyrret kan gnave løs.

Skovmyrer er kendte som effektive skadedyrsbekæmpere, og spiser med glæde larver. De er også tidligt aktive, men lever normalt i skoven. I MothStop er skovmyrer blevet flyttet ind i en æbleplantage. Projektet forventede, at myrerne etablerede sig og åd af larverne, så udbyttet af æbler kunne øges.

Myrer lever i tætte samfund, hvor sygdomssmitte er en fare, og derfor er de i stand til at producere antibiotika, som kan bekæmpe svampesygdomme. Hvis myrerne afsætter antibiotiske stoffer på æbletræerne, forventes det at give en reduktion i udbredelsen af sygdomme, herunder den frygtede sygdom skurv. Dermed vil myrerne også kunne bidrage til at øge de økologiske æblers kvalitet.

Man ved også, at vævermyrer afsætter deres gødning på træernes løv, og at den kan optages gennem bladene og forbedre myretræers næringsstatus. Er det samme tilfældet for skovmyrer, vil brugen af myrer potentielt kunne reducere gødningsbehovet i den økologiske æbleproduktion.

Projektperiode: 1-1-2016 til 31-12-2017